ส ามีภรรย าเดินต ากฝนกลับบ้ านเ กิด

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังในโซเชียล ที่มักจะออกช่วยเหลื อสังคมอยู่บ่อยครั้ง สำหรับ เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล

ซึ่งล่ าสุดได้เล่ าเห ตุการณ์ความน่าเห็นใจของคู่ส ามีภรรย า ที่พากันเดินอยู่ริมถนนท่ามกล างสายฝน

เรื่องมีอยู่ว่า ตนขับรถผ่ านม าเจอทั้งคู่ เดินเคียงข้างท่ามกล างพายุฝนกระหน่ำแ รง จึงต้องจอดรถ เพื่อลงไปพูดคุย

จนได้รู้ว่าเค้ากำลังต กทุ กข์ได้ย าก ตกงาน จากเคยทำงานอยู่ แต่ไม่ได้เงิ น จึงตั ดสิ นใจ จะเดินกลับภาคอีส าน

ซึ่งจากจุดนี้ที่พบเจอ คืออยู่ภาคตะวันออก ยังอีกไกลม ากกว่าที่จะเดินทางไปถึงจุดหม ายปล ายทาง

จังหวะนั้นมีเงิ นติดอยู่ในรถ 500 บ าท ด้วยยังไม่ได้ไปกดเ งิน เพื่อจะไปแจกคน ยาก ไร้ ในทุกๆวัน

จึงให้เค้าไป 500 บ าท พร้อมกับภาวนาขอให้ทั้งสอ งคน ไปเจอคนใจดีให้ความช่วยเห ลือต่อไป

อย่ างไรก็ต าม โรงทานเคลื่อนที่เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล วันนี้ปะทะพายุฝน ถนนน้ำท่วมบ างเส้น

หรือจะเจอแดดฝนลมหนาว เร าไม่เคยเบื่อในการทำความดี ไม่เคยเบื่อตัวเร า ในการแบ่งปันทุกๆวันต ามกำลัง

และจะอยู่เคียงข้างผู้ตกทุ กข์ได้ย าก ผู้ลำบ าก คนสู้ชี วิต ตลอดไป น่าชื่นชมม ากๆ

ได้กลับบ้ านแล้ว

เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล