คนรวมตัวท วง บริษัทประกันหลังจ ากไม่ได้รับเ งิน

คนรวมตัวทวง บริษัทประกัน เจอ จ่าย จบ แต่ไม่ได้เงิ น

จากกรณีประชาช นเกิ ดความกังวลเกี่ยวกับบริษัทประกันวินาศภั ยแห่งหนึ่ง ที่รับทำประกัน เจอ จ่ าย จบ

ประกาศเลิกจ้ างพนักงาน และยังถูกร้องเรียนว่าจ่ายเงิ นสินไหมชดเชยล่ าช้า

ซึ่งลู กค้าบ างคนโดนผัดผ่อนม าเป็นเวล า 3 เดือนแล้วนั้น

วันที่ 20 ก.ย. ผู้ซื้อประกันภั ยเดินทางม ารวมตัวกัน หน้า บริษัท เอเชียประกันภั ยฯ หรือ

บริษัท เอเชียประกันภั ย 1950 จำกัด (มหาช น) หลังจากยังไม่ได้รับเงิ นต ามที่ตกลงไว้

และมีการร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกร รมการกำกับและส่งเส ริมการประกอบธุรกิจประกันภั ย

หรือ คปภ. แล้ว ซึ่งบ างส่วนได้รับเ งิน บ างส่วนยังไม่ได้รับเงิ น

ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางม าแบ่งเป็น ผู้ที่ได้รับการยืนยันจากบริษัทแล้วจากช่องทางติ ดต่อต่ างๆ

ว่าจะได้รับเงิ นตั้งแต่วันที่ 15 กันย ายนที่ผ่ านมา แต่ยังไม่ได้รับ และ มีการรวบรวมร ายชื่อผู้เสี ยห ายร าว 1,700 คน

ที่ได้ยื่นเรื่องตั้งแต่เดือน กรกฎาค ม-สิงหาค ม แต่ยังโดนเลื่อนจ่ายเงิ น

เพื่อมาตรวจสอบกับบริษัทเป็นร ายบุคคล ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้รับการยืนยันว่าจะจ่ายเ งินให้ไม่เกินสิ้นเดือนกันย ายน

แต่ผู้เอาประกันไม่มั่นใจ เนื่องจ ากกลุ่มก่อนหน้าถูกเลื่อน และยังมีข่าวพนักง านถูกเลิกจ้ างอีก และส่วนสุดท้ายคือ

เตรียมรวบรวมร ายชื่อกลุ่มผู้เสี ยห ายซึ่งอยู่ต่ างจังหวั ด ที่ไม่สะด วกมาติดต ามที่ตัวเอง

ล่ าสุดเจ้าหน้าที่บริษัทประกันแจ้งว่า ขณะนี้ผู้บริหารกำลังหารือกับเจ้าหน้าที่คปภ. นอกเครื่องแบบที่เข้าม าตรวจสอบด่วน

ตั้งแต่ช่วงเช้า พร้อมยืนยันว่าบริษัทไม่ได้ปิดตัวอย่ างที่เป็นข่าว และหากคปภ. ตรวจสอบเสร็จแล้ว

ยินดีจะพูดคุยกับตัวแทนผู้เอาประกัน กลุ่มผู้เสี ยห ายจึงปักหลักอยู่หน้าสำนักงานบริษั ทประกันภั ย

แส ดงความไม่พ อใจ หล ายคนเตรี ยมร้องเรียนกับคปภ.โดยตรงในวันนี้

ทั้งนี้ คปภ. แจ้งว่า ปัจจุบันยังไม่พบการเลิ กประกอบกิจการของบริษัท และยังไม่พบพฤติก ารณ์การยักย้ าย

ถ่ายเททรั พย์สิ นแต่อย่ างใด พร้อมย้ำว่ามีกลไกทางกฎหม าย ทั้งยังไม่พบว่ามีบริษัทประกันภั ยอื่นมีปัญ หาในลักษณะดังกล่ าว

ข้อมูล siamtopic