เผย3นักษั ตรแย่ม ากนานจ ากนี้จะเจอแต่สิ่ งดีๆ

หมอช้าง อาจารย์ ทศพร ศรีตุล า บอกกับไทยรั ฐออนไลน์ ว่า สำหรับปีฉ ลูทอง มี 3 นักษั ตรที่เฮ งสุดๆ โดย

เฉลี่ ยด วงดี ของ 2 นักษัต รเท่าๆ กัน และอีก 1 นักษั ตรที่ดี และเฮงที่สุดในปีฉลูทองนี้ก็ว่าได้

ปีระกา

ต้องบอกว่าปีที่ผ่ านมา ปีไก่ คือปีที่แย่เกือบที่สุด เพราะเป็นปีร่วมชงในปีที่ผ่ านมา

มีสิ่งที่ต้องเตื อนต้องระวั งม ากม ายแต่ในปีฉลูนี้ เป็นปีที่คุณจะพ้นเคร าะห์แล้ว โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ

ความวุ่นว ายในชี วิตจะลดน้อยลงไปเยอะ เตรี ยมดีใจได้เลย

ปีมะเส็ง

อย่ างที่บอก ปีงูเล็ก เคยเป็นปีที่เจอเรื่องเลวร้ ายมากพอสมค วร แต่ในปีนี้เลิ กห่วงเลิ กกังวลได้เลย

เพร าะจะเป็นปีแห่งความก้าวหน้า เป็นปีที่ดีในปีฉลูทองทีเดียว มีโอกาสขยับขย าย

ความก้าวหน้า ข่าวดีทั้งหล าย เริ่มมีม าในเดือนก.พ.นี้แล้ว

ปีชวด

ปีที่แล้วเป็นปีที่อ ายุครบรอบ เป็นปีที่วุ่นว ายพอสมควร มีการเปลี่ยนแป ลง มีปัญ หาในชี วิตเยอะ

แต่ปีนี้จะเป็นปีแห่งความก้ าวหน้า เป็นปีที่ได้รับการสนับสนุ นดี มีโอก าสให ม่ๆ ด วงดีแบบสวนกระแสเลยทีเดียวจ้า