ดว งตกทำไรก็ติ ดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังหล วงพ่อจรั ญมีวิธีแนะนำ

หลวงพ่อจรัญท่านแนะนำ ให้ลองทำเวล า ด ว ง ตก

ก่อนใส่บ าตรให้จุดธูป3ดอกกล างแจ้งขอขม ากร รมโดยตั้งนะโม3จบแล้วกล่ าวว่า

‘ข้าพเจ้าขอขม ากร รมต่อเจ้ากร รมนา ยเว รศัต รูหมู่ม ารหมู่พ าลทุกภพทุกช าติขอให้อโหสิกร รมให้ข าดจากกัน’

แล้วหลังใส่บ าตรเสร็จทุกครั้งให้ตั้งนะโม3จบแล้วกล่ าวว่ากุศลที่ลูกได้ทำแล้วนั้นขอถวายแด่พระสัมม าสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์

ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดชปัญ ญาโภคะขอให้สมหวังสมปร ารถนาทุกอย่างขอให้มีบุญบ ารมีเต็มขั้น

เกิ ดสภาวะธรรมต ามบุญวาสนาที่ได้ทำม าจากทุกภพทุกชาติโดยเร็ วด้วยเทอญ

และขออุทิศให้เจ้ากร รมน ายเว รทุกภพทุกชาติศัตรูหมู่ม ารหมู่พาล(เช่นมนุษย์หุ้นส่วนเพื่อน)ทุกภพทุกชาติ

(เอ่ยชื่อได้ก็ยิ่งดี)ขอให้อโหสิกร รมขอให้ขาดจากกันเดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า

ข้อมูลภาพ

ขอบคุณข้อมูล