6ตัวช่ วยป้ องกันขโ มย

6 ตัวช่วยเพิ่มความปลอดภั ยเมื่อไม่มีเหล็กดัด

ข้อดีของ “เหล็กดัด” ที่เห็นได้ชัดคือ เมื่อติดตั้งแล้วสาม ารถปกป้องผู้อยู่อาศัยได้ตลอดเวล า ช่วยถ่วงเวล าไม่ให้

ขโมยเข้าม าในบ้ านได้ง่ายเกินไป เจ้าของบ้ านจึงรู้สึกอุ่นใจในการอยู่อาศัยม ากขึ้น แต่หลังจากติ ดตั้งเหล็กดัดแล้ว

สิ่งที่พบได้ทันที คือ มุมมองหน้าต่างแลดูอึดอัดดีไซน์ภายนอกตัวบ้ านถูกลดทอนความสวยงาม นานวันเข้าเหล็กดัด

กล ายเป็นจุดสะสมฝุ่นที่ทำความสะอาดได้ย าก และหล ายครั้งพบว่าโจรสาม ารถ

งัดเหล็กดัดเข้าไปในบ้ านอย่ างรวดเร็วโดยไม่ได้ยินเสี ยง

1. โรยหินกรวดในมุมอับ เหยียบแล้วดังก๊อบแก๊บ

วิธีที่สร้ างระบบเตือนภั ยแบบง่ายที่สุดเพื่อป้องกันโจรขึ้นบ้ าน คือการสร้ างเสี ยงเตือนผู้ที่อยู่ในบ้ าน

ซึ่งอาจทำได้โดยไม่ต้องเปลืองงบประม าณ อย่ างเช่ น การโรยกรวดในมุมอับหรือจุดเสี่ ยงที่เข้าม าในตัวบ้ านได้ง่าย

เช่ น ห้องครัว ห้องน้ำที่ติดตั้งบ านเกล็ด หากมีผู้บุกรุกจะมีเสี ยงก๊อบแก๊บเมื่อเหยียบ

ช่วยปลุกให้เจ้าของบ้ านรู้ตัวเตรียมรับมือก่อนภั ยม าถึงตัว

2. มุ้งลวดนิรภั ย กันได้ทั้งยุงและ กันขโมยขึ้นบ้ านได้

มุ้งลวดนิรภั ย ต่างจากมุ้งลวดธรรมดาตรงที่ผลิตจากเส้นลวดสแตนเลสขนาดใหญ่ (เกรด304) หรือวัสดุ Galvanized

นำม าสานกันด้วยเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ มีความแข็งแรงทนทานต่อกัดกร่อนและการตั ด

เฉือน กระแทก จึงป้องกันการโจรกร รมได้ไม่ต่างจากเหล็กดัด

หากมองผ่ านๆ จะเห็นว่าเป็นบ านมุ้งลวดกันยุงธรรมดา แต่ในแง่ฟังก์ชันจริงส าม ารถกันขโมยได้ โดยที่ภาพรวม

ของบ้ านยังคงความสวยงาม มองเห็นทัศนียภาพภายนอกแบบ Full Screen ไม่ถูกบดบัง แต่ขอแอบกระซิบไว้ว่า

ร าค ามุ้งลวดนิรภั ยสูงม ากเลยครับ การติ ดตั้งจึงอาจเลือกเฉพาะจุดที่จำเป็นเท่านั้น

ขอบคุณข้อมูล

ขอบคุณข้อมูล

ขอบคุณข้อมูล

หากใครยังไม่อย ากติ ดเหล็กดัด ก็ลองนำวิธีเหล่ านี้ไปลองปรับใช้กับที่บ้ านของคุณกันได้เลยนะครับ ทั้งนี้ก็เพื่อให้

บ้ านหรือที่อยู่อาศัยของคุณ มีความปล อดภั ยม ากยิ่งขึ้น ช่วงถ่วงเวล าไม่ให้ขโมยนั้นเข้าบ้ านได้ง่ายจนเกินไปครับ

ขอบคุณข้อมูล thaihometown