เตื อนพายุถล่มไท ยฉบับที่1

กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ฉบับที่1 พายุดีเปรสชัน

เมื่อเวล า 10.00 น. ของวันนี้ (23 ก.ย. 64) พายุดีเปรสชันบริเ วณทะเลจีนใต้ตอนกล างที่ทวีกำลังแ รงจาก

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแร งเมื่อเวล า 07.00 น.

มีศูนย์กล างอยู่ที่ละติจูด 14.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 111.0 องศาตะวันออก

กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีความเร็วลมสูงสุด

ใกล้ศูนย์กล างประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกล าง ในวันพรุ่งนี้ (24 ก.ย. 64)

และจะอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแ รง เคลื่อนต ามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออก

เฉียงเหนือและภาคกล างในช่วงวันที่ 24-25 กันย ายน 2564 ต ามลำดับ


ส่งผลทำให้บริเ วณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ขอให้ประชาช นบริเ วณดังกล่ าว ระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เ กิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหล ากไว้ด้วย

จึงขอให้ประชาช นติดต ามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทย า และสามารถติดต ามข้อมูลที่เว็บไซต์

กรมอุตุนิยมวิทย า http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันย ายน พ.ศ. 2564 เวล า 11.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทย าจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 23 กันย ายน พ.ศ. 2564 เวล า 17.00 น.

(ลงชื่อ) ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

(น ายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์)

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย า

อย่ างไรก็ต าม ขอให้ประชาช นติ ดต ามประกาศจากกรมอุตุฯ เพื่อเตรียมรับมือกับสภ าพ อากาศที่เปลี่ยนแปลง

ขอบุคณ กรมอุตุฯ