วันนี้น้ำมันปรับขึ้นร าค า

ร าค าน้ำมันวันนี้ (24 ก.ย.) ต ามข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบ างจาก

แก๊สโซลฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 30.35 บ าท ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 30.08 บ าท

ร ายงานร าค าดีเซลล่าสุด มีร าค า ณ จุดจำหน่ายที่ 27.29 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 30.29 บ าท

และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 35.06 บ าท สำหรับร าค าน้ำมันวันพรุ่งนี้

ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ต ามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวลา 8:02 น. ที่ผ่ านม า

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 30.35 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 30.08 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 28.84 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 23.04 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 30.29 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 27.29 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 27.04 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 35.06 บ าท

หม ายเห ตุ : ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจาก ควรตรวจสอบร าค า ณ สถ านีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น.