หากข า ดพ่ อเหมือนถ่อหั ก ข า ดแ ม่เหมือน แพ แ ต ก

พ่ อแ ม่คือผู้มีพระคุณที่สุดของลูกๆทุกคน ตั้งแต่เล็กจนโตก็มีแต่พ่ อแ ม่ที่คอยห่วง คอยดูแลไม่ว่าจะย ามกินหรือย ามนอน

แ ม้ในตอนที่เร าโตแล้ว เรียนจบแล้วมีงานทำแล้วพ่ อแ ม่ก็ยังคอยเป็นห่วงเร าอยู่เสมอ

ขึ้นชื่อว่าพ่ อแ ม่ต่อให้ลูก จะอายุเพิ่มม ากขึ้นซักเท่าไหร่ ก็ยังเป็นลูกตัวน้อย สำหรับเค้าอยู่เสมอ พ่ อแ ม่ส่วน

ม ากแล้ว เมื่อมีลูกก็ ต้องการดูแลลูก อ ย่ า ง ดี ต้องการให้ลูกๆ ของตัวเองนั้นได้

มีชี วิตความเป็นอยู่ มีการศึกษาแ ละมีอนาคตที่ดีกว่า

ตนเองด้วยกันทั้งนั้น น้อยนักที่จะมีพ่ อแ ม่คนไหน ที่ต้องการหรือยอมให้ลูกของตัวเอง นั้นลำบ ากลูกนั้นเปรียบได้

กับแก้วต าและ หั ว ใ จ ของ พ่ อ แ ม่ ห ล า ย ค น ที่เมื่อมีลูก ก็ต้องการสร้ างครอบครัวที่อบอุ่น

ต้องการให้ลูกของเร านั้นได้รับ ความสุขสะดวกสบ ายในทุกๆด้าน

ไม่ว่าจะเป็นด้านชี วิต ความเป็นอยู่ที่สุขสบ าย เ งิ นทองที่ใช้จ่ายได้ ต ามใจปร ารถนา พร้อมทั้งการศึกษา

ที่ดีในสถาบัน ที่มีชื่อเ สี ยงความสมบูรณ์ แต่ก็ยังมีอีกหล า ยครอบครัว ที่ไม่ได้เป็นดังที่เร ากล่าวม าข้างต้น

ยังมีพ่ อแ ม่อีกม ากที่ไม่พร้อม จะมีลูกต้องนำลูกไปทิ้ง

หรือนำไปฝากไว้ที่อื่น และก็ยังมีพ่ อแ ม่อีกม ากที่ไม่ได้ คำนึงถึงอนาคตของลูก ปล่อยให้ลูกต้องอยู่ อ ย่ า ง โดดเดี่ยว

ไม่มีคนคอยช่วย ประคับประคองไม่ว่าจะเป็น ทั้งทางร่ างก ายและจิตใจ สำหรับใครที่ยังมี ครอบครัวที่คอยเข้าใจ

คอยดูแลอยู่นั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ดี อ ย่ า ง ม ากเคยคิดกันไหมว่า หากพรุ่งนี้ไม่มีแ ม่อยู่แล้ว จะเป็น อ ย่ า ง ไร

โบร าณว่าไว้ หากข า ดพ่ อเหมือนถ่อหั ก ข า ดแ ม่เหมือน แพ แ ต ก ชี วิตของลูกคง

กระจัดกระจายไร้ทิศทาง หากเปรียบชี วิตเหมือนการข้ามฝั่ง

ในแ ม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกร าก ซึ่งต้องอาศัยแพ และไม้ถ่อข้ามฝั่งเพื่อไปสู่เป้าหม าย อ ย่ า ง ป ล อ ด ภั ย

หากเปรียบไปก็เหมือนพ่ อ กับแ ม่ ถ่อเปรียบเสมือนพ่ อ แพเปรียบเสมือนแ ม่

ถ้าถ่อหั กก็ยัง สาม ารถ ใช้มือหรือเท้าพายแทน

แต่ก็ต้องทุลักทุเล พ อควร มีโอกาสถึงฝั่ง 50-50 แต่หากแพต้อง แ ต ก หรือ อั บ ปางกลางแ ม่น้ำ

โอกาสที่จะถึงฝั่งก็คงลางเลือน และริบหรี่เต็มประดา แ ม่ผู้ให้ทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง แก่ลูก แ ม่ผู้ยอมอ ด

เพื่อให้ลูกอิ่ม แ ม่ผู้ที่ยอม ทุ ก ข์ เพื่อให้ลูกสุข

แ ม่ผู้ที่ยอมลำบ ากเพื่อให้ลูกสบ าย แ ม่ผู้ที่รักเป็นห่วงเป็นใย และเฝ้าถามลูกอยู่เสมอ เหนื่อยไหมลูก หิวไหมลูก

แล้วลูกหล่ะเคยถามแ ม่บ้ าง หรือเปล่าลูกบ างคน ย า ม แ ม่มีชี วิตอยู่ ไม่เคยเลยที่จะ

รั ก ษ า น้ำใจท่าน ไม่เคยเลยที่จะเลี้ยงดูใจท่าน

ทำให้ท่านสบ ายอ กสบ ายใจ บ างคนเอาแต่สนุก เลี้ยงเพื่อนฝูงม ากกว่าเลี้ยงแ ม่ ปล่อยให้แ ม่นั่งเหงานั่งรอ

เร ากลับบ้ านเพื่อม าทานข้าว ด้วยกันและหากเย็นนี้ แ ม่คุณไม่อยู่แล้วคุณจะทำได้

เพียงแต่ข้ า ว ต้ ม ถ้ ว ยเดียว และน้ำเปล่าครึ่งแก้ว

ใส่ถาดเอาไปวางไว้ แล้วลูกชายลูกหญิงผู้ โ ง่ เขลา ก็จะไปเคาะข้างโ ล ง พร้อมกับพูดว่า แ ม่จ๋าลุกขึ้น

ม ากินข้าวเถอะ แ ม่จ๋าลุกขึ้น ม ากินน้ำเถอะ แ ม่จ๋าพระม าแล้วฟังสวดนะแ ม่นะ

แต่ในขณะที่แ ม่มีชีวิ ตอยู่ เร าจะได้ยินแต่คำว่า

ลูกจ๋าลูกหิวหรือเปล่า ลูกต้องการอะไรหรือเปล่า ลูกจ๋าลูกไม่สบ ายหรือเปล่า จะมีลูกซักกี่คนที่จะถามแ ม่เช่นนั้น

หรือจะรอให้แ ม่จากไป ซะก่อนแล้วค่อยถาม อ ย่ า ง นั้นหรือ เร ารักสิ่งใด

เร าจะถนอมสิ่งนั้น รั ก ษ าสิ่ งนั้น แล้วมันจะอยู่กับเร านาน

ถ้าเร ารักแ ม่ต้องถนอมน้ำใจท่าน รั ก ษ า ใจท่าน ตอนที่แ ม่มีชี วิต อยู่ไม่เคยสนใจท่านเลย แต่พ อท่านไม่อยู่กลับ

นำร่ างที่ไร้วิญ ญ าณ ของแ ม่ไปใส่โ ล งทอง อ ย่ า ง ดี เอาไปไว้วัดแล้วนิมนต์

พระม าสวด 7 วัน 7 คืนหวังว่าแ ม่จะไปสู่สุ ข คติ โลกสวรรค์

นี่หรือคือสิ่งที่เร ามอบให้แ ม่ ทำความดีมีความกตัญญู ต่อแ ม่ขณะมีชี วิต อยู่ประเสริฐ กว่าการสำนึก

บุญคุณได้เมื่อท่านจากไปแล้ว หากใครที่ได้อ่ าน สิ่งที่เร านำม าฝากเหล่านี้แล้ว

อ ย่ า ลืมหันไปมอง คนรอบข้างไม่เพียงแต่แ ม่เท่านั้น

ยังหม ายรวมไปถึงคนสำคัญ ในครอบครัวของเร า อ ย่ า ปล่อยให้เวลา ผ่ า น ไปทำดี ในตอนที่ยังทำได้หากม าคิดได้

ตอนเค้าจากไปแล้วทำดีเท่าไหร่ ก็คงไม่ถึงคนที่เร ารักอยู่ดี

ที่ม า พระมหาประดิษฐ์ จิตฺตสํวโร verrysmilejung sit-smiling