เดือนตุล าคม จะมีก ารเปลี่ ยนแป ลงครั้งใหญ่

เดือนตุล าคม จะเกิ ดก ารเปลี่ ยนแป ลงครั้งใหญ่

อ.พรหมญ าณ ทำน าย ตุล าคม จะเกิดก ารเปลี่ ยนแป ลงครั้งใหญ่

พิธีกร เกลือ-กิตติ แห่งร ายก าร เกลือ วัน เด้อ

เทียบเชิญ อ.พรหมญาณ มาเปิ ดไพ่ทำนา ยสถานการณ์ CV

ในแต่ละเดื อนข้ างหน้า หลังจ ากเคยทำน ายดวงไว้แม่นว่า CV จะกลั บมาระ บา ด หนักในเดื อน เม.ย. ปี 64

โดยได้ทำน ายว่า ต้นเดื อนสิงห า จะหนั กให้ระวังตัวให้ดี แต่ในปล ายสิงห านั้นจะดีขึ้น

และในเดือนตุล าคมนั้น ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ภ าวะปกติ แต่จะสู ญเสี ยบุคค ลที่มีชื่อเสียง

ทำน ายว่าตั้งแต่เดื อนตุล าคมเป็นต้นไปจะส าม ารถค วบคุมสถ านก ารณ์ CV เกือบ100%

เป็นคว ามเชื่อส่ วนบุคค ล โป รดใช้วิญจ ารณญ าณในก ารรับชม

ขอบคุณที่ม า ร ายการ เกลือ วัน เด้อ

เครดิต:bangpunsara

แหล่งข่าว daidee