อุตุเตื อนประชาช นรับมือฝนถล่ มหนักจ ากพ ายุเตี้ยนหมู่

เมื่อวันที่ 24 กันย ายน น ายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย า ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทย า

เรื่อง พายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่ ฉบับที่ 6 ระบุว่า เมื่อเวล า 13.00 น.ของวันนี้ (24 ก.ย.64) พายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่

ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นแล้ว โดยเมื่อเวล า 16.00 น.

มีศูนย์กล างอยู่บริเว ณเมืองสะหวันนะเขต ประเ ทศส าธ ารณรั ฐประชาธิปไตยประชาช นล าว

โดยอยู่ห่างประม าณ 80 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร หรือที่ละติจูด 16.5 องศาเหนือ

ลองจิจูด 105.5 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กล างประม าณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยอย่ างช้าๆ คาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเว ณจังหวัดมุกดาหาร

ในคืนนี้ (24 ก.ย.64) ส่งผลทำให้บริเว ณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มม ากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักม ากบ างแห่ง

กับมีลมแรงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ขอให้ประชาช นบริเว ณดังกล่ าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่ง

อาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหล ากไว้ด้วย

จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักม ากบ างแห่ง มีดังนี้ วันที่ 24 กันย ายน 2564

ภาคเหนือ พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวลำภู

หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครร าชสีม า บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี

ภาคตะวันออก จังหวัดนครนา ยก ปร าจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

วันที่ 25 กันย ายน 2564

ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร ตาก และเพชรบูรณ์

ข้อมูล mumkhao