การอยู่ตัวคนเดี ยวสบ ายกว่าที่คิด

ทุกวันนี้อ ย่ าคิดหรืออ ย่ าหวังที่จะพึ่งพาคนอื่นเลยนะ สิ่งที่เร าต้องทำม ากที่สุดก็คือ พึ่งพาตัวเองให้ได้

เพร าะไม่มีใครหรอ กที่พร้อมจะช่วยเร าตลอ ด 24 ชั่ วโมง อ ย่ าลืมนะว่าคนเร านั้นเมื่อถึงคร าวแย่จริงๆ

ก็ล้วนแล้วแต่เห็นแก่ตัวกันทั้งนั้น ไม่เว้นแม้แต่ตัวเร าเอง

การไปหวังพึ่งพาคนอื่นเอาด า บหน้า ก็เหมือนกับเป็นการ ไปฝากความไม่แน่นอนเอาไว้กับคนอื่น เพร าะเร าไม่รู้เลยว่า

เขาจะช่วยเร าหรือเปล่า เพร าะฉะนั้นสิ่งที่เร าจำเป็นที่จะต้องทำ และทำให้ได้ก็คือ

การพย าย ามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ลงมือทำทุกอ ย่ างด้วยตัวเอง ทำให้ไหว ไม่ต้องพึ่งพาใคร นั่นแหละคือสิ่งที่เร าควรทำ และเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

ที่เร าจำเป็นต้องทำ เพร าะถ้ามัวแต่หวังจะพึ่งคนอื่น มันก็คงจะสายเกินไป จงจำเอาไว้ให้ขึ้นใจอยู่เสมอว่า

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ลองถามตัวเองดูนะว่า ตอนนี้คุณสาม ารถ อยู่ตัวคนเดียวได้หรือไม่ ทำอะไรเองคนเดียว

ทั้งหมดหรือเปล่า เพร าะในที่สุดแล้ว คุณก็ต้องอยู่คนเดียวให้ได้

1.ทำในสิ่งที่อย ากจะทำได้เต็มที่

การทำอะไรด้วยตนเอง จะช่วยให้คุณตัดสิ นใจ ทำอะไรๆ ได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องฟังความเห็นของผู้อื่น มีอิสระในการ ใช้ชี วิต

ไม่ต้องใส่ใจ กับความคิดคนอื่น การสาม ารถ ยืนด้วยขาของคุณเอง มันจะทำให้คุณแข็งแกร่งม ากขึ้นกว่าเดิม

2.ไม่ต้องเป็นภาระใคร คนเร ามีศักยภาพในตัวเองอยู่นะ

ควรใช้ศักยภาพนั้นให้เต็มที่ ก่อนที่คุณจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น การทำเช่นนี้ จะทำให้ความรู้สึกคุณ

มีคุณค่ าในตัวของคุณเองเพิ่มม ากขึ้น และทำให้คุณมีความสุขม ากขึ้นอีกด้วย


3.เอาความแน่นอนกับใจคนอื่นไม่ได้

วันนี้อาจชอบแบบนี้ วันหน้าอาจไม่ชอบแบบนี้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชี วิต เร าจะไม่มีทางค าดเดาได้เลยว่า

เขาจะชอบเร า รักเร าอยู่เคียงข้างเร า ไปตลอ ดชีวิ ตไหม จึงต้องเตรียมรับมือไว้

เผื่อว่าเรื่องที่เร ากังวล นั้นจะเ กิดขึ้นจริง คุณจะได้รับมือไหวนั่นเอง

4.เข้มแข็งกว่าเดิม

คนเร าจะเข้มแข็งขึ้น ม าได้ ต้องฝ่าฟั นอุปสรรค และปัญ หาต่างๆ หล า ยอ ย่ างถ้าเร าผ่ าน มันไปได้

เพียงลำพัง คุณก็จงภูมิใจในตัวเองเถิดหนา

5.ไม่มีใครอยู่เคียงข้างเร าได้ตลอ ดไป

เวลาเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ มันจะเดินไปเรื่อยๆของมัน แล้วพร ากคนที่เร ารัก ไปจากชี วิตเร าได้เช่นกัน

บ างทีเร ายังไม่ได้ตั้งตัวด้วยซ้ำ ว่าเขาจะจากไป ฉะนั้นการใช้ชี วิตคนเดียวให้ได้ เป็นสิ่งที่ควรคิด

เพร าะทุกสิ่งบนโลกใบนี้ ไม่สาม ารถคงอยู่ได้ตลอ ดไปหรอ ก เรื่องร าวบ างสิ่ง บ างอ ย่ าง ถ้าเร าผ่ าน

มันไปได้ คุณจะรู้สึก รักและภูมิใจในตนเองม ากขึ้นเยอะ เป็นกำลังใจให้ทุกคน ที่กำลังพย าย ามอยู่นะ ความสุข

ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะถ่วงเวลา ให้มันเ กิดขึ้นในอนาคต แต่มันคือสิ่งที่คุณต้องสร้ างมั นให้เ กิดขึ้นในปัจจุบัน

ที่ม า Ramet meeyim stand-smiling