การไห ว้เจ้าที่ควรทำเวล าไหน ไห ว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก

หล าย ๆ คนอาจยังสงสัยเรื่องไหว้เจ้าที่ การไหว้เจ้าที่ควรทำเวล าไหน ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก

ของไหว้เจ้าที่มีอะไรบ้ าง และถ้าไม่มีศ าลพระภูมิ มีวิธีไหว้เจ้าที่กล างแจ้ง อย่างไร วันนี้กระปุกดอทคอมขอรวบรวม

วิธีไหว้เจ้าที่และวิธีการตั้งศ าลเจ้า พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งศ าลพระภูมิมาฝากกัน

ศ าลเจ้าที่และศ าลพระภูมิ

หล ายคนอาจเคยเข้าใจผิดว่า ศ าลเจ้าที่และศ าลพระภูมิเป็นศ าลเดียวกันม าตลอด

แต่จริง ๆ แล้วศ าลทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่ างกัน ดังนี้

ตำแหน่งการตั้งศาลเจ้าที่และศาลพระภูมิ

2. ตำแหน่งที่ตั้งศ าลพระภูมิ

การตั้งศ าลพระภูมิควรตั้งระดั บฐานชาญชาล าให้อยู่ในระดั บส ายต าหรือเหนือคิ้วของเจ้าของบ้ านคนปัจ จุบัน

การหันหน้าศ าลพระภูมิควรหันหน้าเข้าหาทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศอีสานเท่านั้น ก่อนตั้งศ าลต้องศ าลจะต้องเชิญ

อาจารย์ตั้งศ าลมาดูพื้นที่และทิศทางให้เหมาะสม โดยมีหลักการตั้งศ าลพระภูมิดังนี้

ที่จะตั้งศ าลจะต้องสะอาด ไม่รกร้ าง

ต้องไม่หันหน้าและอยู่ห่างจากห้องน้ำ

ต้องตั้งอยู่บนพื้นดินเท่านั้น ห้ามตั้งบนตัวบ้ าน

ตั้งในที่ที่ไม่โดนเงาบ้ านทับ

ห้ามหันหน้าศ าลให้ตรงกับประตูหน้าบ้ าน

ศ าลต้องอยู่ห่างจากกำแพงบ้ านและรั้วบ้ านประมาณ 1 เมตร

ยกฐานศ าลให้สูงประมาณ 1 คืบก็จะดี

การไหว้เจ้าที่และศา ลพระภูมิ

ขอบคุณข้อมูลจาก somjate, Suwatkarnchang, Mahamodo, Ruamsilp